Om OINC

Ocean Innovation Norwegian Catapult Centre skal bygge og tilgjengeliggjøre verdensledende kompetanse og infrastruktur for å akselerere vekst og en bærekraftig utvikling av havnæringene.

Målet er å realisere raskere blå vekst og grønn omstilling i industriene gjennom effektiv prototyping og verifisering av ny teknologi og nye løsninger. OINC vil fokusere på nye teknologiske anvendelser og prosesser innen havnæringene.

OINC vil ha et sterkt «crossover» fokus med læring mellom og bruk i ulike bransjer for å bistå industrien og spesielt SMBer å realisere:

 

Effektivisering innen petroleumsnæringen

Bærekraftig vekst i marin matproduksjon gjennom ny og miljøvennlig oppdrettsteknologi

Vekst i marin fornybar energi – Flytende havvind, tidevanns- og bølgekraft

Kostnadseffektive metoder for kartlegging/utvinning av nye marine ressurser som marine mineraler, bioprospektering og geotermisk energi

Konsept

(OINCC fokus er på innhold i bokser med blått fyll)

Senteret vil være lokalisert i og rundt Marineholmen Forskningspark, som er i gangavstand fra Bergen sentrum. Mange av partnerne er lokalisert helt eller delvis her eller i nærheten.

OINC vil være tett integrert i smørøyet av innovasjonssystemet for havnæringene i Norge. Aktørene bak OINC representerer sentrale aktører i dette økosystemet og vil sikre effektiv koordinering mot andre aktiviteter og virkemidler som er i klyngene, inkubatorer o.l.

OINC vil fylle et gap i økosystemet knyttet til behov for mer kompleks bistand til prototyping og verifisering. Det er behov for kompetanseutvikling som kan realisere verdien av nye muliggjørende teknologier. Industri og FoU-miljøer har mye utstyr som står ubrukt deler av tiden, hvor en utstyrsdeling vil være nyttig for alle parter og spesielt for SMBer. OINC vil være et naturlig knutepunkt mellom næringslivet og kompetansemiljøer. Utstyrsdeling og samarbeid om pilotering gir nye relasjoner og grunnlag for videre samarbeid.

Aktører

OINC er et konsortium bestående av Bergen Teknologioverføring (BTO), GCE Subsea, NCE Seafood Innovation Cluster, Prototech, Stiftelsen Industrilaboratoriet (ILAB), Universitetet i Bergen (UiB), DNV GL og Marineholmen Forskningspark.

Bergen Teknologioverføring (BTO) er eiet av FoU-miljøene i Bergen og arbeider for å utvikle innovasjon og kommersialisering av forskning i sin region. BTO driver Ocean Industries Accelerator (OIA) som ble etablert sammen med havklyngene i januar 2017. BTO har mer enn 80 bedrifter under inkubasjon og driver blant annet MakerSpace, et lavterskel prototype verksted for SMBer. BTO er prosjektleder og ha ansvar for utvikling av flere av tjenestene knyttet til OIC. Prototech er en produktutviklingsbedrift som gjør design, prototyping og testing for en rekke aktører i alle størrelser og bransjer både nasjonalt og internasjonalt. Prototech er ansvarlig for prototyping, additiv tilvirkning og kompetanseoverføring mellom romfart og havnæringene. DNV GL vil være sentral knyttet til utvikling av retningslinjer for sikker innføring av produkter og tjenester i industrien, verifisering og materialkompetanse. ILAB er et marint testsenter for kommersiell testing og verifisering av produkter og tjenester innen akvakultur. De vil ha ansvar for oppbygging og drift av et nytt marint senter for Resirkulerende Akvakultursystem (RAS). Havklyngene GCE Subsea og NCE Seafood Innovation Cluster vil fasilitere innovasjonsprosesser og sikre kompetanseoverføring mellom de over 200 deltakende bedriftene og kompetansemiljøene over hele Norge, hvor et flertall er SMBer. OINC bygger videre på sterke samarbeidskonstellasjoner partnerne har i hele Norge.

OINC konsortiet:

vis_logo1_RGB_vis
Logo GCE ocean Technology
NCESeafoodIC_logo-470x121
cmr-prototech-hvit-a4
Logo_tr_2
uni-bergen-emblem_0
DNV GL logo 2013-kPyH-U103014459140133zH-568x320@LaStampa.it
Marineholmen-logo

OINC sine samarbeidspartnere:

2000px-Equinor.svg
Telenor_logo
NUI_logo_Farge_web-1
HVL_logo_730
NIFRO-logo-NO-hvit_200
uio_a_uiokolon
MIL
Oia-logo
emec-logo
logo-nafems-afrc-300wide-300x141
LOGOmetcentre1
atheno-logo
Print
UniLogoOrigCmyktransparent
MTNC_logo_neg_RGB-460px copy
makerspace-logo
Techyard AS
Brage W. Johansen

Tjenester

OINC vil tilby kompetanse og infrastruktur for effektiv prototyping og verifisering. Dette vil bli tett integrert i dagens økosystem for innovasjon. Viktige pilarer her er utvikling av kurs og tjenester knyttet til hurtig prototyping, verifisering og kompetanseutvikling for å sikre effektiv utvikling av produkter og tjenester. Her vil Prototech og DNV GL være sentrale.

Innen additiv tilvirkning vil OIC inngå en samarbeidsavtale med Future Materials/MIL. Gjennom dette samarbeidet kan OINC utnytte allerede etablert kapasitet, sikre kompetanseoverføring mellom partene og delta på opplæring av 3D printere. OINC vil anskaffe egne 3D printere der MIL ikke har tilstrekkelig kapasitet eller at markedet knyttet til havnæringene trenger andre materialer og løsninger enn det MIL har støtte for.

Både innen additiv tilvirkning og RAS-teknologi vil det bli utviklet kurs og kompetanseprogram både for nye utdanningsveier, ny- og etterutdanning av operatører, fagarbeidere og ingeniørnivå, for å utnytte de nye muliggjørende teknologiene.

Tilgjengeliggjøring av eksisterende testinfrastruktur er planlagt gjennom etablering av en webportal for utstyrsdeling.

Tjenester - Digitalisering

Digitalisering vil være en viktig tjeneste fra OINC. Det å samle inn måledata fra både 3D printing og RAS-anlegg vil gi unike muligheter for å kunne lære av tidligere produkter og forbedre nye produkter. Selv når man lager nye løsninger for markedet og ønsker å holde deler av prosessen hemmelig, vil det være mye av dataene man likevel kan dele. Data skal kunne anonymiseres slik at man kan tilby dataene til FoU-miljø og selskaper som ønsker å forske på dataene.

Sensorer og IoT er allerede i bruk innen havnæringene, men her forventer vi sterk vekst fremover. OINC vil tilrettelegge for at det skal være enkelt å tilkoble IoT enheter mot datalageret. Alle disse innsamlede dataene vil utgjøre et Big Data miljø og her kan det bygges nye innovative og spennende løsninger. NCE Seafood Innovation Cluster har samarbeid med IBM om bruk av IBM Watson i prosjektet AquaCloud. Analyse, innsikt, kunstig intelligens og maskinlæring på Big Data gjennom tilgangen til IBM Watson eller andre analyseplattformer kan gi mange nye produkter og løsninger. OINC vil kunne tilby SMB bedrifter hjelp til digitaliseringsprodukter gjennom system, verktøy, kompetanse og erfaringer.

Digital tvilling kan gi muligheter for å simulere og verifisere i en datamodell, som oppfører seg likt som et fysisk objekt vha et stort antall sensorer. Vi ser allerede nå bruk av digital tvilling innen skipsfart og eiendomsforvaltning. Analyseselskapet Gartner anslår at innen tre til fem år vil det være flere hundre millioner ting som vil ha sine digitale tvillinger. OINC vil gjennom samarbeidet med Statoil gjennomføre testing av nye løsninger i deres digitale tvilling, og dermed muliggjøre endringer av nye produkter/tjenester før de blir pilotert i full skala. RAS-anlegg og sensorer i oppdrettsanlegg vil ha nok data til å kunne lage digital tvilling for oppdrett, noe som vil gi mulighet for datamodellering av ulike scenarier uten å måtte belaste den fysiske fisken.